Kas mes esame

Mes esame mažoji bendrija „Visiogarden“ ir mūsų tinklalapio adresas yra: https://visiogarden.lt

MB „Visiogarden“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomu tinklalapiu www. visiogarden.lt (toliau – tinklalapis) . Privatumo politikos taisyklės taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojas:

MB „Visiogarden“

JA kodas – 305650065

info@visiogarden.lt

Tel. +370 683 25083

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausantį tinklalapį, sutinkate su taisyklėmis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis, prašome nesilankyti mūsų tinklalapyje, nesinaudoti mūsų turiniu ir el.parduotuvėje siūlomomis licencijavimo paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo tinklalapio lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie tinklalapio lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Jaunesni negu 16 metų asmenys negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų tinklalapį. Jei jums mažiau nei 16 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Šiose Privatumo politikos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją mes renkame apie jus

Tiesiogiai jūsų pateikiamą informaciją:

 • vardas,
 • pavardė,
 • įmonė,
 • įmonės kodas
 • valstybė
 • elektroninio pašto adresas.

MB „Visiogarden“ tinklalpyje esantį turinį ir el.parduotuvėje esančias licencijuojamas paslaugas galite matyti ir nesusikūrę paskyros. Tokiu atveju Duomenų valdytojas renka jūsų naudojamos įrangos techninius duomenis (kaip pvz. Įrangos modelis, ID).

Norėdami pirkti Duomenų valdytojo el. parduotuvėje siūlomas licencijuojamas paslaugas, jūs galite susikurti paskyrą arba kiekvieną kartą pirkdami pateikti pirkimui būtinus duomenis, t.y. vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, kodą, valstybę, el.pašto adresą.

Jeigu jūs lankotės tinklalapyje ir/ar el.parduotuvėje, mes taip pat renkame informaciją, kaip naudojate mūsų tinklalapyje esančią informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite šios Privatumo politikos skiltyje Slapukai.

Informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyrą “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkamą informaciją

Jūsų pateiktų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo Duomenų valdytojo veikloje teisinis pagrindas yra su jumis sudaryta sutartis dėl naudojimosi bei licencijavimo paslaugų pirkimo tinklalapio el. parduotuvėje ir (arba) jūsų laisvai pateiktas, konkretus, aiškus ir nedviprasmiškas sutikimas tokiam duomenų rinkimui ir tvarkymui.

Kaip naudojame jūsų informaciją

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis el.parduotuvės ir kitomis internetinėmis paslaugomis.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas el.parduotuvės ir kitas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems licencijavimo paslaugų apmokėjimo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@visiogarden.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu el. paštu info@visiogarden.lt.

Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Mūsų tinklalapio puslapiuose gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo tinklalapio puslapių, pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Slapukai

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas, IP adresas būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma jūsų patogumui, kad jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi 1 (vienerius) metus

Jei jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę

Kai jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma jūsų prisijungimo informacija ir jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 (dvi) dienas, o ekrano nustatymų – 1 (vienerius) metus. Jei jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, jūsų prisijungimo slapukas galios 2 (dvi) savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 (vienos) dienos

Jei naudojatės tinklalapio el.parduotuvės paslaugomis, jūsų pateikti duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus nuo to momento, kai pateikėte mums reikalingą informaciją arba paskutinį kartą naudojotės mūsų paslaugomis

Rinkodaros tikslais jūsų pateikti duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus nuo to momento, kai pateikėte mums reikalingą informaciją, arba paskutinį kartą naudojotės mūsų paslaugomis, arba iki to momento, kai atsisakėte jūsų duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais

Slapukų (Cookies) naudojimas

 • Naudodami slapukus, siekiame jums užtikrinti patogų naršymą. Vieni slapukai naudojami kai kurių tinklalapio puslapių veikimui, kiti skirti rinkti informaciją ir naudoti statistiką tam, kad galėtume pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas. Seanso slapukai panaikinami iš karto po naršyklės uždarymo, nuolatiniai slapukai laikomi kompiuteryje tol, kol bus panaikinti ar baigsis jų galiojimo terminas.
 • Slapukai yra kelių tipų, vieni būtini užtikrinti tinkamą tinklalapio veikimą kiti yra skirti tobulinti tinklalapio veikimą:
   1. Slapukai būtini tinklalapio veikimui:
 • Skirti atsiminti, kas buvo įdėta į pirkinių krepšelį
   1. Funkciniai slapukai:
 • Skirti atsiminti jūsų prisijungimo duomenis
 • Skirti užtikrinti jūsų duomenų saugumą ir prisijungimus
 • Skirti užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą
 • Skirti pagerinti tinklalapio veiklą
   1. Slapukai yra naudojami šiems tikslams:
 • Atpažinti jus, kaip vartotoją, kad neprireiktų rinkti pasikartojančios informacijos ateityje
 • Atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą
 • Išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių
 • Šiame tinklalpyje yra naudojami ir „Google Analytics“ slapukai. Šie slapukai leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės tinklalapio turiniu. Visa šių slapukų surinkta informacija perduodama ir saugoma „Google“ serveryje esančiame JAV. „Google Analytics“ slapukų dėka, mes galėsime įvertinti kaip yra naudojamasi tinklalapiu, nustatyti tinklalapio puslapių aktyvumą ir pagal surinktus duomenis tobulinti jų veiklą. Jei norite, kad jūsų apsilankymo metu „Google Analytics“ slapukai nebūtų naudojami, galite atsisiųsti ir įsidiegti naršyklės papildinį, kurį rasite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Jei nusprendėte atsisakyti slapukų, naudojantis tinklalapiu, turime jus perspėti, kad kai kurios jo skiltys gali neveikti, ar veikti nesklandžiai, kaip pavyzdžiui, el.parduotuvės ar pirkinių krepšelio paslauga
 • Jei norite ištrinti ankstesnio apsilankymo metu jūsų kompiuteryje įdiegtus slapukus, savo naršyklėje ieškokite skilties „Pagalba“, kurioje rasite reikiamą informaciją
 • Visą informaciją apie slapukus, kam jie naudojami, kaip juos valdyti ar ištrinti rasite tinklalapyje aboutcookies.org

Privatumo politikos taisyklių pakeitimai

 • Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti šias Privatumo politikos taisykles. Bet kokie nauji pakeitimai įsigalioja nuo tada, kai jie yra paskelbti tinklalapyje ir/ar el. parduotuvėje, todėl jūs turėtumėte reguliariai ją peržiūrėti
 • Jei šios Privatumo politikos taisyklės bus atnaujintos, mes jus informuosime el.laišku

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje ar kitose tinklalapio taisyklėse ir sąlygose pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@visiogarden.lt . Su kitomis tinklalapio taisyklėmis ir sąlygomis galite susipažinti čia:

Taisyklės ir sąlygos

2020-02-01